martes, 17 de abril de 2012

Portal educatiu

El Portal Educatiu de José A. del Olmo Vián ens ofereix activitats destinades a primària, algunes per a ESO i també algunes per a xiquets amb dificultats de les àrees de:
  • Llengua:
    • Accentuació.
    • Dictats.
    • Síl·laba tònica.
    • Classes de paraules.
      • Substantius.
      • Determinants.
      • Verbs.
      • Adjectius.
      • Preposicions.
    • Oració simple.
    • Oració composta.
    • El grup nominal.
  • Matemàtiques:
    • Càlcul mental.
    • Sumes.
    • Restes.
    • Divisions.
    • Numeració.
    • Taules de multiplicar.
    • Problemes.
    • Control (activitat interactiva).
    • Sumes per a l'alumnat amb dificultats.
  • Coneixement del Medi:
    • L'oïda.
    • L'ull.
    • Els músculs.
    • Els ossos.
    • La costa.
    • Comunitats Autònomes.
    • El relleu espanyol.
    • Nacions d'Europa.
    • Rius d'Andalusia.
  • Diversos:
    • Busca el número.
    • Roda del saber.
    • Música: Projecte Primartis.
    • Projecte OLMOS: inmigrants.
    • Passatemps i jocs.
    • Música 1er cicle de primària.
És una pàgina amb activitats molt interessants i que ens poden servir de reforç per a les activitats del dia a dia a l'aula. 

No hay comentarios:

Publicar un comentario